Sprejmi

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke; z obiskom in nadaljnjo uporabo soglašate s piškotki.

Javni poziv za sofinanciranje projektov mladih v okviru Lokalnega sklada za mlade z idejami - Banka idej - II

Poziv Banke idej je trenutno zaprt.

Projekti mladih v letu 2014 so bili sofinancirani na podlagi udeležbe mladih na Intenzivnem usposabljanju projektnega vodenja Banke idej, udeleženci pa so po usposabljanju imeli možnost zaprositi za finančna sredstva Banke idej. 

Namen poziva

Namen poziva je sofinanciranje projektov mladih, ki prispevajo k razvoju posamezne mestne četrti ali krajevne skupnosti Mestne občine Maribor, so trajnostni ter družbeno odgovorni. Projekti so namenjeni povezovanju in sodelovanju mladih, oživljanju kvalitete življenja mladih in prebivalcev določene mestne četrti ali krajevne skupnosti Mestne občine Maribor.

V okviru tega poziva se sofinancirajo še ne izvedeni projekti mladih, ki so pripravljeni, prijavljeni in izvedeni s strani mladih.

Kdo se lahko prijavi

Na poziv se lahko prijavijo mladi, posamezniki, v starosti med 18. in 29. letom, s stalnim ali začasnim bivališčem v Mestni občini Maribor.

Projekti mladih morajo izpolnjevati naslednje pogoje

 • da bodo izvedeni na območju Mestne občine Maribor,
 • da bodo izvedeni v letu 2013,
 • da se aktivnosti projekta nanašajo na vsebinska področja poziva,
 • da so vse aktivnosti znotraj projekta brezplačne za udeležence,
 • da je vsebina posameznega projekta prijavljena samo enkrat, s strani enega prijavitelja,
 • da prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom vodenja poziva in objave rezultatov poziva na spletnih straneh Mladinskega kulturnega centra Maribor, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l.RS, št. 51/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07-UPB1).

Projekti, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj naštetih pogojev, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave.

Vsebinska področja

V okviru poziva se je možno prijaviti na naslednja vsebinska področja:

 • IZOBRAŽEVANJE (npr. neformalna izobraževanja, usposabljanja...),
 • KULTURNO USTVARJANJE (npr. spodbujanje kreativnosti, aktivnosti na področju glasbe, umetnosti...),
 • DRUŽBA (npr. socialna problematika, izboljšanje kvalitete življenja, aktivno državljanstvo, participacija mladih, spodbujanje prostovoljstva, človekove pravice...),
 • ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (npr. šport, spodbujanje aktivnega načina življenja, zdrava prehrana…),
 • NARAVOSLOVJE (npr. ekologija, tehnološki razvoj, inovacije, spodbujanje učinkovite rabe energije...).

Predvidena višina sredstev

V posameznem koledarskem letu Mladinski kulturni center Maribor objavi en (1) poziv, ki je odprt do razdelitve vseh finančnih sredstev, s katerimi upravlja Banka idej.

V kolikor tekom koledarskega leta Mladinski kulturni center Maribor pridobi dodatna finančna sredstva, direktorica Mladinskega kulturnega centra Maribor s sklepom poviša višino sredstev poziva.

Višina skupnih sredstev za sofinanciranje projektov mladih na dan objave poziva, 18. 10. 2013, je 4.000,00 EUR.

Maksimalna sofinancirana vrednost posameznega projekta je 1.000,00 EUR bruto.

Z izbranimi prijavitelji bo Mladinski kulturni center Maribor podpisal avtorsko pogodbo o pripravi in izvedbi projekta v višini pridobljenih sredstev s strani poziva. Bruto honorar vključuje tudi prispevek za PIZ (8,85 %). Posameznik mora sredstva porabiti za namene, ki jih je opredelil v prijavi.

Prijavitelj dobi 50 % sredstev 30 dni od podpisa avtorske pogodbe, 50 % sredstev pa po izvedenem projektu. Če prijavitelj projekta ne zaključi, Mladinski kulturni center Maribor preostalih finančnih sredstev ni dolžan plačati.

Način ocenjevanja

Vsaka vloga bo ocenjena v skladu z merili določenimi v pozivu.

Prvo srečanje Skrbniškega odbora Banke idej, na katerem bodo člani odprli, preverili formalno ustreznost vlog in ustrezne vloge tudi ocenili, bo 3. 11. 2013 – Skrbniški odbor Banke idej bo na srečanju obravnaval vse vloge, ki bodo na Mladinski kulturni center Maribor prišle do srede, 30. 10. 2013.

V kolikor na prvem odpiranju ne bodo razdeljena vsa sredstva Banke idej, se bo Skrbniški odbor Banke idej dobival ter ocenjeval vloge v razmiku dveh (2) tednov.  

Oddaja vloge

Prijavnica mora biti v celoti izpolnjena (izpolnjena morajo biti vsa polja), računalniško izpolnjena in poslana priporočeno po pošti na naslov Mladinski kulturni center Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – javni poziv – Banka idej - II« ter pripisanim imenom, priimkom in naslovom pošiljatelja. Prav tako je prijavnico potrebno oddati v elektronski obliki na naslov bankaidej@mkc.si. V primeru naskladja se upošteva vloga, posredovana po pošti. Vloga je popolna, ko Skrbniški odbor prejme fizično in elektonsko vlogo. Šele takrat bo vloga tudi obravnavana. 

Prijavnica je na voljo na spletnih straneh www.banka-idej.si in www.mkc.si.

Vloge, ki ne bodo oddane na pošto preko priporočene pošte ter vloge, pri katerih bo na ovojnici manjkal obvezni pripis, bodo zavržene. Zavržene bodo tudi vloge, pri katerih ne bodo izpolnjena vsa zahtevana polja.  

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobite na Mladinskem kulturnem centru Maribor, Ob železnici 16, Maribor: Marja Guček (tel: 02 3002997, e-pošta: marja.gucek@mkc.si) ter članici Skrbniškega odbora Banke idej, Nini Pohleven, bankaidej@mkc.si.

 

Logotipi in obrazci za avtorje in avtorice sofinanciranih projektov

Aktualno / Banka idej / Mednarodno / Ekipa / Poziv / Podprti projekti / Usposabljanja / Galerija / Kontakt
© 2012-2017 MKC Maribor. Vse pravice pridržane.